English

VÅRDNÄRA SERVICE

Vårdnära service är ett begrepp som beskriver olika tjänster och funktioner inom hälso- och sjukvården, där medarbetarna inte ingår i vård- och omsorgspersonalen utan är en egen yrkesgrupp med speciell kompetens och utbildning.


I en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL definieras begreppet som ”de arbetsuppgifter som kan utföras på enheten och i anslutning till patienten av personal med servicekompetens”. Rapporten nämner speciellt exempel på fyra områden som är vanliga för vårdnära service: Lokalvård i vård- och omsorgslokaler, mat- och måltidshantering, förråd på en avdelning samt transporter av patienter och prover.

En bärande tanke bakom den vårdnära servicen är att den sjukvårdsutbildade personalen, till exempel sjuksköterskor och undersköterskor, ska få möjlighet att arbeta med uppgifter som kräver just sjukvårdskompetens, medan den personal som arbetar med vårdnära service har utbildning och professionell kompetens för just serviceuppgifterna på vårdavdelningar och mottagningar.


Med vårdnära service spar man inte bara på vårdresurserna som idag jobbar med både service och vård utan skapar även en annan, vårdrelaterad roll för patientkallelsen. Med separat servicehantering skapas en arbetsmiljö där rätt personal gör rätt jobb för patienten oavsett vad kallelsen avser.